Procedure klachtenbehandeling

Stap 1.  
U meldt een klacht bij de contactpersoon van uw corporatie, maar u krijgt een afwijzing.

Stap 2.  
U meldt de klacht nogmaals bij uw woningcorporatie, maar dan bij het desbetreffende hoofd van de afdeling. Uw klacht wordt wederom afgewezen.

Stap 3. 
Als u heeft voldaan aan de punten zoals vermeld bij stap 1 en stap 2 dan kunt u via deze website een klacht indienen bij de klachtencommissie.
Let op: de klachtencommissie is niet bevoegd om alle soorten klachten te behandelen (bijv. over geldzaken, woningtoewijzing of schadevergoeding). Zie voor meer informatie ook ons reglement. http://www.klachtencommissiewoningcorporaties.nl/reglement

Stap 4. 
Na het volgen van de procedure voor het indienen van een klacht, ontvangt u direct via een e-mail een bevestiging van het indienen van uw klacht.
Tegelijkertijd ontvangt u een inlogcode en wachtwoord om uw klacht online te volgen.

Stap 5.
Zodra de klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt vraagt zij om een schriftelijke reactie van de corporatie op uw klacht en het beleid van de corporatie in deze kwestie. De corporatie wordt verzocht binnen 7 werkdagen met een reactie te komen.

Stap 6.
U wordt geïnformeerd over de reactie van de corporatie.

Stap 7.
Er wordt bepaald of er een zitting (een mondelinge behandeling van uw klacht) plaatsvindt.
Ook kan het zijn dat de klacht door de corporatie is opgelost of dat de klacht wordt ingetrokken.
De klachtencommissie kan ook voor een andere behandeling kiezen als hiertoe aanleiding is.

Stap 8:
De zitting wordt belegd.
Bij het beleggen van een zitting worden zowel u als de corporatie uitgenodigd.
Tijdens de zitting wordt uw klacht door de klachtencommissie (bestaande uit de voorzitter van de klachtencommissie, een vast lid van de klachtencommissie en een lid van de huurdersorganisatie van de betrokken corporatie) mondeling behandeld in aanwezigheid van u en een vertegenwoordiger van de corporatie. Beide partijen zullen hun eigen standpunt mondeling toelichten op basis van hoor en wederhoor.

De zitting is niet openbaar en de klachtencommissie bepaalt wie er op de zitting aanwezig mogen zijn.
U kunt zich op de zitting door een gemachtigde laten bijstaan. De gemachtigde moet een schriftelijke volmacht van u hebben, behalve als de gemachtigde een advocaat is.

Zowel u als de corporatie moeten de namen van personen die een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van de klacht, doorgeven aan de klachtencommissie. Die personen kunnen, als de klachtencommissie daarvoor toestemming geeft, tijdens de zitting aanwezig zijn en informatie verstrekken.
De zitting vindt meestal plaats in het hoofdkantoor van de betrokken corporatie. De klachtencommissie kan bepalen dat de zitting elders plaatsvindt, bijvoorbeeld bij u thuis.

Als de klachtencommissie voldoende informatie heeft om de klacht te beoordelen, sluit de klachtencommissie de zitting en haar onderzoek.
Als de klachtencommissie meer tijd nodig heeft voor haar advies, deelt zij dit aan u en de corporatie mee. Als de klachtencommissie na de zitting meer informatie nodig heeft, kan de klachtencommissie de behandeling van de klacht aanhouden en die maatregelen treffen die de klachtencommissie noodzakelijk vindt. U en de corporatie worden hier beiden over geïnformeerd.

Stap 9. 
De klachtencommissie brengt binnen twee weken na de zitting advies uit aan de directie van de corporatie.
U ontvangt een kopie van dit advies.


Stap 10.
De corporatie stuurt binnen twee weken het bestuursbesluit aan de klager en een kopie daarvan naar de klachtencommissie. De corporatie laat in haar bestuursbesluit weten of het advies wel of niet wordt overgenomen. De corporatie mag alleen van het advies afwijken, als zij daar voldoende onderbouwde argumenten voor heeft.

Tijdsduur procedure:
Deze procedure klachtenbehandeling neemt ongeveer 6 weken in beslag. Het kan zijn dat dit langer duurt vanwege een zitting of omdat de klachtencommissie nader onderzoek of nadere informatie noodzakelijk vindt.

Deelnemers
 • Twinta
 • wbowonen
 • de goede woning
 • Mijande wonen
 • Reggewonen
 • Sint Joseph
 • Stichting Jongeren Huisvesting Twente
 • Viverion
 • De Woonplaats
 • Welbions
 • domijn
 • ons huis
 • beter wonen
 • Wonen Delden