Arrow pointing left purple
Vorige
Our Services
Vacature

Voorzitter Regionale Klachtencommissie

Corporaties in Twente hebben dagelijks te maken met allerlei vragen van huurders over hun woning. Over onderhoud, verduurzaming en de dienstverlening. Regelmatig een compliment, soms een klacht waar je onderling geen goede oplossing vindt. Komen huurders er uiteindelijk echt niet uit met de corporatie? Dan is er de mogelijkheid in Twente om naar de RegionaleKlachtencommissie te stappen. Alle huurders van de bij WoON aangesloten corporaties hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie. Dit betreft dan de wijze waarop de dienstverlening door een woningcorporatie is uitgevoerd en/of over de behandeling of bejegening door de woningcorporatie.De Klachtencommissie werkt volgens een vastgesteld reglement door de leden van WoON Twente. Is een klacht niet eerst behandeld door de corporatie, dan is indiening helaas niet mogelijk. Dan gaat deze klacht eerst naar de corporatie.

Our Services

Samenstelling Klachtencommissie

Bij de behandeling van de klacht in een hoorzitting en bij uitbrengen van het advies bestaat deKlachtencommissie uit leden die in oordeelsvorming en positie onafhankelijk zijn.Een lid, tevens voorzitter, met juridische scholing en ervaring, een algemeen lid met affiniteit toten kennis van volkshuisvesting resp. bouwtechnische kennis en een (wisselend) lid afkomstig uit of vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie van de bij betreffende woningcorporatie.De Klachtencommissie wordt bijgestaan door een secretariaat. Per casus is er een toewijzing aaneen van de twee voorzitters.

Werkzaamheden

De Klachtencommissie behandelt klachten van huurders waarbij de bij de klacht betrokken personen, huurder en de medewerker(s) van de woningcorporatie, onder andere tijdens eenhoorzitting door de Klachtencommissie gehoord worden. De Klachtencommissie brengt na de behandeling van de klacht een advies uit aan de bestuurder van de betrokken woningcorporatie.De bestuurder beslist uiteindelijk op de klacht met inachtneming van het advies van deKlachtencommissie. Jaarlijks zijn er ongeveer 35 klachten waarvan er gemiddeld 10 tot eenhoorzitting komen.

Doel en taken op een rij:

 • Het doel van de Klachtencommissie is het uitbrengen van onafhankelijke adviezen overklachten om zo een bijdrage te leveren aan het functioneren van de corporatie(s).
 • De Klachtencommissie beoordeelt ingediende klachten en adviseert het bestuur met betrekking tot de behandeling van klachten.
 • De Klachtencommissie is onafhankelijk en kan het bestuur naar aanleiding van de behandeling van een klacht een aanbeveling geven over het gevoerde of te voeren beleid.
 • De leden van de Klachtencommissie onderschrijven de beginselen uit de Aedes Governancecode.

Werkzaamheden voorzitter

De Klachtencommissie werkt met twee voorzitters zodat voor elkaar kan worden waargenomen indien nodig. Een andere belangrijke reden om met twee voorzitters te werken is de gelegenheid om met elkaar te sparren. De voorzitter is vanaf het moment dat de klacht binnenkomt betrokken. De eerste beoordeling van de klacht en de daarop volgende correspondentie wordt verzorgd door de voorzitter, ondersteund door het secretariaat. Als een klacht op zitting komt, dan verzorgt de voorzitter de hoorzitting daarbij ondersteund door de twee andere leden van de Klachtencommissie. De voorzitter schrijft vervolgens het advies in afstemming met de andere leden. De werkzaamheden van de voorzitter zijn daardoor omvangrijker dan die van de andere leden van de Klachtencommissie.

Gevraagd

De voorzitter heeft:

 • Maatschappelijke ervaring en is maatschappelijk betrokken.
 • Minimaal hbo werk- en denkniveau.
 • Goede sociale- en communicatieve vaardigheden.
 • Affiniteit met klachtenbehandeling.
 • Affiniteit met én kennis van het wonen.
 • Juridische expertise.
 • Ervaring met coördinatie/gespreksvoering/voorzittersrol, ervaring met mediation is een pré.

Het is belangrijk dat de voorzitter in staat is tot onafhankelijke, onpartijdige en objectieveoordeelsvorming. Hij of zij is nieuwsgierig en samenwerkend en is bereid om met enige regelmaat(overdag) aan een zitting of vergadering deel te nemen.

Uitgangspunten in werving:

➢ Een lid van de commissie mag niet in een zodanige relatie tot de corporatie(s) staan of hebben gestaan dat hij niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn.

➢ De criteria voor de gewenste onafhankelijkheid zijn dat het betrokken lid, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming niet is geweest:

 • medewerker van een van de deelnemende corporaties;
 • lid van directie, bestuur of de interne toezichthouder van een van de corporaties;
 • bestuurslid van de huurdersorganisatie(s) van een van de corporaties;- belast is met, of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de corporatie(s);
 • aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur van een zakelijke relatie van de corporatie;
 • leden van het college van burgemeester en wethouders van gemeenten in de woning
 • marktregio van een corporatie als bedoeld in artikel 41 tot en met 41d van de Woningwet;
 • een persoon die een persoonlijke financiële vergoeding van de corporatie, huurdersorganisaties of bewonerscommissie ontvangt, anders dan de vergoeding in verband met het lidmaatschap van de Klachtencommissie. De leden van de Klachtencommissie worden door WoON Twente voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid tot een aansluitende benoeming voor een tweede termijn van vier jaar.

Vragen?

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Harro Eppinga via 06 19 955 563.

Meer informatie

‍Over het samenwerkingsverband WoON Twente zie www.woontwente.nl
Over het thema: www.klachtencommissiewoningcorporaties.nl

Stuur uw mail naar secretariaat@woontwente.nl t.a.v. Harro Eppinga

Solliciteer nu
Arrow pointing right white
Photo