Vragen

Klacht indienen

Hoe kan ik een klacht indienen bij de klachtencommissie?

U kunt via deze website uw klacht indienen. U doorloopt de klachtenprocedure en beantwoordt eerst een aantal vragen voordat u het klachtenformulier kunt invullen. het formulier kunt u online invullen of uitprinten.
Klik hier om direct een klacht in te dienen.

Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement en de procedure op de website.

Ik heb een klacht ingediend bij de contactpersoon van mijn eigen corporatie en deze klacht is afgewezen. Kan ik dan een klacht indienen bij de klachtencommissie?

Nee, dit kan nog niet. Het is belangrijk dat u uw klacht ook bij het hoofd van de afdeling van de corporatie indient. Pas als het hoofd van de afdeling uw klacht heeft afgewezen (uw klacht is dan twee keer door de corporatie afgewezen), kunt u uw klacht bij de klachtencommissie indienen.

De klachtencommissie gaat dan vervolgens bekijken of zij uw klacht in behandeling nemen.

Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement op de website.

Ik heb een klacht ingediend bij mijn corporatie, maar ik heb geen reactie ontvangen. Kan ik dan een klacht indienen bij de klachtencommissie?

De corporatie heeft 10 weken om op uw klacht te reageren.
Tijdens deze periode heeft de corporatie de gelegenheid om bijvoorbeeld een technische klacht te verhelpen.

Reageert de corporatie niet binnen 10 weken op uw klacht?
Als de corporatie meer tijd nodig heeft dan de 10 weken, dan moet de corporatie voordat die 10 weken voorbij zijn, u schriftelijk meedelen, dat zij meer tijd nodig heeft om uw klacht te behandelen. Deze extra tijd mag niet langer dan 3 maanden duren. Hebt u dan nog niets gehoord van de corporatie of heeft de corporatie zonder de termijn verlengd te hebben niet binnen de termijn van 10 weken op uw klacht gereageerd, dan kunt u uw klacht via de procedure op de website indienen bij de klachtencommissie.

Wat gebeurt er als u uw klacht voor het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen indient? 
Dan verklaart de klachtencommissie uw klacht  niet-ontvankelijk. Dit betekent dat uw klacht niet inhoudelijk wordt beoordeeld door de klachtencommissie.

Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement op de website.

Kan ik anoniem een klacht indienen?

Nee, dit kan niet. De klachtencommissie behandelt geen anonieme klachten.

Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement op de website.

Behandeling klacht

Hoe lang duurt het voordat de klachtencommissie uitspraak doet over mijn ingediende klacht?

De klachtencommissie brengt haar advies uit binnen 6 weken nadat een klacht is ingediend. De termijn kan langer zijn, als er een zitting moet plaatsvinden of als de klachtencommissie nader onderzoek of nadere informatie noodzakelijk vindt. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Wanneer vindt er een zitting plaats?

Als klager en corporatie niet tot overeenstemming komen, kan de voorzitter van de klachtencommissie besluiten tot een zitting. Gedurende de zitting worden alle partijen in de gelegenheid gesteld respectievelijk de klacht en het bestreden besluit, handelen dan wel nalaten mondeling toe te lichten.

Wat gebeurt er tijdens een zitting?

Bij het beleggen van een zitting worden zowel de klager als de corporatie uitgenodigd.
Tijdens de zitting wordt een klacht door de klachtencommissie (bestaande uit de voorzitter van de klachtencommissie, een vast lid van de klachtencommissie en een lid van de huurdersorganisatie van de betrokken corporatie) behandeld in aanwezigheid van de klager en een vertegenwoordiger van de corporatie. Beide partijen zullen hun eigen standpunt mondeling toelichten (hoor en wederhoor).

De zitting is niet openbaar en de klachtencommissie bepaalt wie er op de zitting aanwezig mogen zijn.
De klager kan zich op de zitting door een gemachtigde of zelfs een advocaat laten bijstaan. De gemachtigde is dan gevolmachtigde van de klager en alles wat deze inbrengt is ook het standpunt van de klager. 

Zowel de klager als de corporatie mogen de namen van personen die een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van de klacht, doorgeven aan de klachtencommissie. Die personen kunnen, als de klachtencommissie daarvoor toestemming geeft, tijdens de zitting aanwezig zijn en informatie verstrekken.
De zitting vindt plaats in het hoofdkantoor van de corporatie. De klachtencommissie kan bepalen dat de zitting elders plaatsvindt, bijvoorbeeld bij de klager thuis.

Als de klachtencommissie voldoende informatie heeft om de klacht te beoordelen, sluit de klachtencommissie de zitting en haar onderzoek. Zij brengt vervolgens binnen twee weken na zitting haar advies uit. Als de klachtencommissie meer tijd nodig heeft voor haar advies, deelt zij dit aan de klager en de corporatie mee. Als de klachtencommissie na de zitting meer informatie nodig heeft, kan de klachtencommissie de behandeling van de klacht aanhouden en die maatregelen treffen die de klachtencommissie noodzakelijk vindt. De klager en de corporatie worden hier beiden over geïnformeerd.

Moet de woningcorporatie het advies van de klachtencommissie verplicht overnemen?

Nee. Het advies van de Klachtencommissie is niet bindend. Dit houdt in dat de woningcorporatie niet verplicht is het advies over te nemen. De woningcorporatie mag alleen van het advies afwijken als zij daar voldoende argumenten voor heeft.

Taak klachtencommissie
De klachtencommissie heeft een adviserende rol en brengt advies uit aan het bestuur van de corporatie. Als u het niet eens bent met het advies of als u het niet eens bent met de beslissing van de corporatie over het advies, kunt u naar de (kanton)rechter.

Hoe neem ik contact op met de klachtencommissie?

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

U kunt via dit contactformulier geen klacht indienen!!!

Een klacht indienen kan via de klachtenprocedure op de website.

Postadres
Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o.
Antwoordnummer 106
7550 WB Hengelo

Overig

Ik heb een klacht over mijn corporatie maar deze is niet aangesloten bij deze klachtencommissie. Kan ik dan een klacht indienen?

Nee, dit kan niet. Informeer bij uw eigen corporatie of en hoe u een klacht kunt indienen.

Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement op de website.

Kan ik bij de klachtencommissie een klacht indienen die gaat over het verhogen of verlagen van de huurprijs van een woning?

Nee, dit kan niet.
De klachtencommissie is niet bevoegd om klachten te behandelen die gaan over schadevergoeding of geldzaken.
Hiervoor moet u bij de kantonrechter zijn.
Klachten over huurprijzen kunt u indienen bij de Huurcommissie. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement op de website.

Kan ik een klacht indienen die gaat over de vergoeding van een schade of de (terug)betaling van een geldsom?

Nee, dit kan niet. Hiervoor kunt u naar de (kanton)rechter.

Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement op de website.

Deelnemers
 • de goede woning
 • Mijande wonen
 • wbowonen
 • Reggewonen
 • Viverion
 • Twinta
 • Welbions
 • Sint Joseph
 • Stichting Jongeren Huisvesting Twente
 • domijn
 • ons huis
 • beter wonen
 • Wonen Delden
 • De Woonplaats